1- تصمیم شبیه به مار ماهی است!گرفتن آن آسان است اما نگهداشتن آن بسیار مشکل است .

2- شما هیچ محدودیتی در توانایی انجام کار ندارید جز محدودیت هایی که خودتان در ذهنتان ایجاد می کنید. پس با اعتما د به نفس تصمیم بگیرید!

3- کلید اعتماد به نفس آنست که ابتدا به خوبی تصمیم گیری کنید که چه می خواهید وسپس برای رسیدن به خواسته خود طوری عمل کنید که گویی امکان شکست وجود ندارد.

4- ابتدا فکر کنید سپس تصمیم بگیرید وبعد از آن عمل کنید وهمیشه در کار مصمم باشید .

5- از امروز تصمیم بگیرید به جای آنکه قربانی تغییرات باشید استا د تغییرات باشید.

6- از امروز یاد بگیرید  موقعیتهایی که با عث استرس و ناراحتی شما می شود را حل وفصل کنید.

7- تکلیفتان را با خودتان روشن کنید.اینکه دقیقا بدانید چه می خواهید اعتمادبه نفس شما را در تصمیم گیریها ،بی اندازه افزایش می دهد.

8- برای تصمیم گیری صحیح با انسان های صالح وهدفمند ی که شما را تشویق می کنند والهام بخش هستند معاشرت کنید.

موضوعات: داستان ها
[سه شنبه 1391-01-15] [ 01:56:59 ب.ظ ]